İÇ YÖNETMELİK
Tarih: 9.05.2011 23:00:00| Okunma Sayısı: 12316

Trabzon Barosu CMK Uygulama Merkezi İç Yönetmeliği

AMAÇ VE KAPSAM
Madde – 1                   :    Ceza Muhakemesi Kanunu ve Türkiye Barolar Birliği yönetmelikleri gereğince; müdafilik hizmetlerinin usul ve esaslarının düzenlenmesi, sağlıklı ve etkin şekilde yerine getirilmesi, uygulanmada birlik ve düzenin sağlanması amacıyla TRABZON BAROSU CMK UYGULAMA MERKEZİ kurulmuştur.

Madde – 2                   :   Bu yönetmelik;
a)       CMK Uygulama Merkezinin oluşumu ile CMK Uygulama esasları,
b)       CMK Uygulamasında görev alacak avukatların tespiti, çalışma esasları, masraf ve ücret ödeme şekil ve ilkelerini kapsar.

CMK UYGULAMA KURULU
Madde – 3                               :   CMK Uygulama kurulu, Baro Yönetim Kurulunun Görevlendireceği bir üyesi ile Yönetim Kurulu dışından seçeceği, Avukatlık Kanununun 14. ve 90. maddelerinde yer alan engellerden herhangi biri ile engeli olmayan beş avukattan oluşur. CMK Uygulama Kurulu üyelerinden, Baro Yönetim Kurulu üyesinin görev süresi iki yönetim kurulu dışından seçilen üyelerin görev süresi ise üç yıldır.

            Kurul üyelerinin görevleri, yenilerinin seçimine kadar devam eder.
               
            Kurul, çalışma dönemi başında üyeleri arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir yazman seçer, görev dağılımı yapar. Kurul başkanı, aynı zamanda CMK Uygulama Merkezi’nin de başkanıdır. Bu iç yönetmelikte başkana verilen görevler, başkanın bulunmadığı durumlarda başkan vekili yerine getirir.
           
            Kurul olağan olarak ayda iki kez, gerektiğinde olağanüstü toplanır. Toplantı gün ve saati yazman tarafından üyelere duyurulur.

            Toplantı yeter sayısı üye sayısının yarıdan bir fazlasıdır.                                                                                                                                   
            Kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

            Toplantı başkanı oyunu en son kullanır ve oyların eşitliği halinde konu yeniden görüşülüp yeniden oya sunulur. Yine eşitlik varsa başkanın oyu iki oy sayılır.
                
            Toplantıda alınan kararlar yazman tarafından karar defterine yazılır ve toplantıya katılan tüm üyeler tarafından imzalanır. Aykırı oy kullanan üyeler istedikleri takdirde aykırılık kaydını kararın sonuna yazdırabilirler.           
               
            CMK Uygulama Kurulu, çalışmalarından ötürü Baro Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Madde – 4                   :     Kurul üyeleri toplantılara katılmak ve kurulca verilecek görevleri yerine getirmek zorundadır. Kurul üyelerinin kabul edilebilir bir özre dayanmaksızın bir takvim yılı içerisinde ardı ardına olması koşulu aramaksızın dört kez kurul toplantılarına katılmaması halinde üyeliğinin sona erdirilmesi için kurulca talepte bulunulur.

CMK YÜRÜTME KURULU:

Madde – 5                   :Yürütme Kurulu Başkan, Başkan yardımcısı ve yazmandan oluşur.

GENEL ESASLAR:
Madde – 6                  :Baro müdafii tayini yetkisini, Trabzon yargı çevresi içerisinde, CMK Uygulama Kurulu eliyle kullanır.

            Yakalanan kişi veya sanık müdafii seçebilecek durumda olmadığını beyan ederse talebi halinde kendisine bir müdafii tayin edilir. Yakalanan kişi veya sanık 18 yaşını bitirmemiş yahut sağır ya da dilsiz veya kendisini savunamayacak derecede malul olur ve bir müdafii yoksa talebi aranmaksızın kendisine müdafii tayin edilir.

Müdafii tayin edilmesine ilişkin talepler, ilgilinin kendisi tarafından veya soruşturmayı yürüten makamlar tarafından yapılır. Ayrıca, hakkında soruşturma yürütülen kişinin özgürlüğünden yoksun bırakıldığı durumlarda yakınları da talepte bulunabilir.

            Baro, kendisine ulaştırılan bilgilerle ilgili araştırma yaparak, CMK 138. maddesi gereğince müdafii tayin etme yükümünün doğup doğmadığına karar verir.
            Tayin edilen müdafii gerekli başvuruları ve araştırmaları yapar.

MÜDAFİİ SİCİLİ

Madde – 7                  : Trabzon Barosu, CMK’nın 140. ve141. Maddeleri gereğince görev alacak avukatlar ile ilgili olarak “Gönüllü Avukat Sistemi” getirmiştir.
            CMK Uygulamalarında görev almak isteyen avukatlar yazılı olarak başvuruda bulunurlar.
            CMK Yürütme Kurulu tarafından, görev alacak avukatların isimlerinin yer aldığı Müdafii Sicili tutulur.
            Başvuruda bulunan ve CMK Uygulama merkezi tarafından düzenlene seminerleri başarı ile bitirip katılım belgesi alan avukatların isimleri müdafii siciline yazılır.
            Baro levhasına yeni yazılan avukatlar, başvuruda bulunmaları halinde düzenlenecek ilk seminere kadar katılım şartı aranmaksızın müdafii siciline yazılır.
            İlçelerde görev yapan avukatlar CMUK 140 ve 141. maddeler uyarınca sıra ile görevlendirilir.
            Avukat bulunmayan ilçelerde ve diğer hususlarda Yürütme Kurulunun görevlendirme yetkisi saklıdır.

CMK UYGULAMA KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde – 8                   :CMK Uygulama Kurulu;

a-      Düzenli toplantılar yapmak
b-      Çocuk hakları komisyonu ve ilgili diğer komisyonlar ile irtibatlı ve çalışma eşgüdümünü sağlamak,
c-       CMK Uygulamasını izlemek ve uygun gördüğü önlemleri almak, gerekli durumlarda Yönetim Kurulu’nun önlem alması için hazırlık yapmak, tavsiyelerde bulunmak,
d-      Herhangi bir görevlendirmeye gerek olmaksızın karakollar ve ilgili birimlerde baroyu temsil etmek
e-      CMK Uygulamasını istatistiksel olarak izlemek ve sonuçları tüm çalışmaları ile ilgili raporları hazırlamak, yayımlamak,
f-        CMK’ nın sağladığı hakların sağlıklı kullanılması, yenilikler, yasa ve uygulama hakkında halkı bilgilendirmek amacıyla yayın yapmak, panel ve seminerler düzenlemek, basın toplantısı, radyo ve televizyon programı yapmak, dergi ve broşür çıkarmak, web sitesi düzenlemek,
g-      CMK uygulamasında görev alan avukatlara verilecek seminerleri organize etmek ve katılanlara katılım belgesi vermek,
h-      CMK uygulamasında görev alan avukatlara açık toplantılar açık toplantılar düzenleyerek çalışmaları, uygulama sorunlarını tartışmak,
i-        CMK görevi ücretinin, görev alan avukatlar arasında eşit dağılımını sağlamak, gerek görüldüğünde avukata ödenmiş ücretin toplam miktarı esas alınarak görev dağılımını belirlemek.
j-        Avukatlık meslek ilkelerine ve avukatlık etik kurallarına aykırı davranan gönüllü avukatları geçici veya sürekli olarak müdafii sicilinden silmek,
k-       Çalışmaların verimi açısından gerekli alt komisyonları kurmak.

GİDERLER

Madde – 9                   : Bu iç yönetmelikte sayılan faaliyetler ile eğitim, donanım ve personel ücretleri Maliye Bakanlığı CMK ödeneğinden karşılanır.

YÜRÜTME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde – 10                  :CMK Yürütme Kurulu,

a)CMK Uygulama kuruluna düzenli rapor vermek
b)CMK Uygulama Kurulu toplantılarının düzenli yapılmasını ve katılımı sağlamak
c)Mahkemelerden gelen taleplerin, Müdafii sicilinde kayıtlı avukatlar arasında eşit olarak dağılımını sağlamak
d)Ücret talep formlarını ayrıntılı olarak incelemek ve eksiksiz olanları Baro Başkanlık Divan’ına iletmek
e)Eksik verilen ödeme talep formlarının, eksiklerinin tamamlanması için CMK memuru aracılığı ile avukata iade etmek
f)İç yönetmeliğin 13,14ve 15. maddesinde yer alan hususlara aykırı davranışta bulunan avukatların ödeme taleplerini reddetmektir.

GÖREV VE ESASLARI

Madde – 11                  : CMK Uygulamalarında görev alacak avukatlar,

a) Çağırıldıkları her göreve gitmek zorundadırlar. Kabul edilebilir mazereti olanlar, CMK Uygulama Merkezi Başkanı tarafından görevden muaf tutulur.
b) Üstlendikleri görevleri, avukatlık mesleğinin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirirler.
c) Üstlendikleri görevi, hazırlık aşamasından Yargıtay sonucuna kadar yürütmek zorundadırlar. Aksi halde haklarında Avukatlık Kanunu hükümleri gereğince yasal işlem yapılır. Mahkeme aşaması Barolar Birliği genelgeleri doğrultusunda ayrıca ücretlendirilir.
d) Takip ettikleri görev ya da dava hangi aşamasında olursa olsun, sanığın avukat tutması halinde görevlendirilen avukatın görevi CMK’ nın 139.maddesi gereğince sona erer.
e) Kabul edilebilir bir mazerete dayanarak, üstlendikleri göreve devam edemeyecek olan avukat, durumu yazılı olarak CMK Uygulama Merkezine bildirirler. CMK Yürütme Kurulu tarafından mazereti kabul edilmeyen avukat, almış olduğu ücreti geri verir.

GÖREVLENDİRME

Madde – 12                  : CMK Yürütme Kurulu; müdafii tayini talebi geldiğinde öncelikle müdafii tayin yükümünün doğup doğmadığını araştırır ve Müdafii siciline kayıtlı bir avukatı yazılı olarak derhal görevlendirir. Görevlendirme yazıları Baro Başkanı tarafından imzalanır.
a) Hazırlık soruşturmasında; CMUK Yürütme Kurulunca belirlenecek nöbet çizelgesine göre görevlendirme yapılır. Nöbetçi avukatlara ulaşılamadığında, görevde ve mazeretli olduğunda bir başka avukat görevlendirilir.
b) Son soruşturmada; mahkemelerden gelen yazılı talep üzerine atama yapılır. Acil durumlarda telefon ve faks yoluyla da atama yapılır ancak bu durumda mahkemenin talep yazısı müdafi tarafından temin edilerek CMK Yürütme kuruluna verilir. Aksi takdirde ücret ödenmez.

UYGULAMA ESASLARI

Madde – 13                  :Karakol aşamasında, talep üzerine karakola giden avukat aşağıda yazılı hususlara dikkat etmek zorundadır.
a) 18 yaşından küçük kişilere kesinlikle susma hakkı kullandırılacak ve ifade aldırılmayacaktır. İfadenin Savcı tarafından alınması sağlanacaktır. Herhangi bir nedenle ifade yazdırılmış veya ifade alınmış olursa; ifadenin altı avukat tarafından imzalanırken “çocuk hakları sözleşmesi gereğince iş bu ifade geçersizdir” şerhi düşülecektir.
b) 11 yaşından küçük çocuklar ile 16 yaşından küçük sağır – dilsiz çocuklar, cezai ehliyetleri olmadığından, karakol ve savcılıkta ifadeleri alınamaz. Serbest bırakılmaları yolunda gerekli işlemler yapılmalıdır.
c) 16–18 yaşındaki sağır – dilsiz çocuklar için karakolda susma hakkı kullandırılmalı ve biliyorsa işaret dilinde ifadesinin alınması ve savcılıkta tercüman hazır edilmesi sağlanmalıdır.
           
Madde – 14                     : Savcılık aşamasında, talep üzerine savcılığa giden avukat aşağıda yazılı hususlara dikkat etmek zorundadır:
a) Küçükle mutlaka yalnız görüşülmeli, dosyası incelenmeli ve savcının yanında Emniyet görevlilerinin olmaması sağlanmalıdır.
b) Küçük, Savcı tarafından serbest bırakılırsa, mutlaka küçükle birlikte Adliyeden çıkmalı ve küçüğü kesinlikle Emniyet görevlilerine teslim etmemelidir.
c) Küçüğün Adli Tıp Raporu sağlam görülmesine rağmen, küçükte gözle görünür izler varsa, Savcının huzurunda adli tıp raporuna itiraz etmeli ve küçüğün yeniden Adli Tıp Kurumu veya Farabi Hastanesine gönderilmesi sağlanmalıdır.
d) Küçük, tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildiğinde, hâkim huzurunda küçüğün mutlaka yalnız olması sağlanmalı ve Emniyet görevlilerinin duruşma salonuna girmesi önlenmeye çalışılmalıdır.
e) Küçüğün üstlendiği fakat yapmadığı suçlar, özellikle yer gösterme tutanağına itiraz edilerek, reddettirmeye çalışılmalıdır.

Madde – 15                 : Son soruşturma aşamasında görev alan avukatlar,
a) Düzenli dosya tutmak
b) Sanık tutuklu ise cezaevinde sanık ile görüşmek,
c) Tecziye kararlarını temyiz etmek zorundadır.

ÜCRET, GİDERLER VE ÜCRET TALEBİ

Madde – 16                             :Müdafiin görevi nedeniyle alacağı ücretler ve yapacağı giderler TBB’nin yürürlükteki CMK ücret tarifesi ve genelgeleri doğrultusunda Baro Yönetim Kurulu Kararına göre ödenir.

            Ücretin ödenebilmesi için ücret talep formu’nun eskizsiz olarak doldurulması ve 17.maddedeki belgelerin forma eklenmesi zorunludur.
            
            Eksik bilgi ve belge içeren formlardaki eksiklikler giderilinceye kadar ödeme yapılmaz.

            Ödemeler, Baro tarafından belirlenecek bir banka şubesinde, avukatlar tarafından açılacak hesaplara yapılır.
İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER

Madde – 17                 :Müdafilik hizmetinde bulunan avukat matbu formu eksiksiz doldurmak ve bu form ekinde
a) Karakol aşamasında; Müdafi – zanlı görüşme tutanağı ve ifade tutanağını,
b) Savcılık aşamasında; ifade tutanağını
c) Mahkeme aşamasında; duruşmaya katıldığını belgeleyen duruşma zaptını CMK Yürütme Kuruluna sunmak zorundadır.

ÜCRET ÖDENMEYECEK HALLER

Madde – 18                 : Aşağıdaki durumlarda CMK yürütme kurulu ücret talebini kabul etmeyebilir.
a) Müdafi Sicilinde yer almayan avukatlara,
b) Eksik bilgi ve belge sunan avukatlarında ücretleri, eksikler tamamlanıncaya kadar,
c) Baro tarafından atama yapılmayan işler için,
d) Müdafi sicilinde yer alan avukatın nöbetçi olduğu gün dışında takip ettiği işler için,
e) 18 yaşından küçük olanlardan ifade aldıran veya ifade zaptının altına 13. maddenin (a) bendindeki şerhi düşmeyen avukata
f) Müdafi sicilinde yer alıp CMK Yürütme Kurulunca görevlendirilmesine rağmen sonradan vekâletle davayı takip eden avukata ücret ödenmez.
Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde ücret ödenip ödenmeyeceğine CMK Uygulama Kurulu karar verir.

GENEL TOPLANTILAR VE DEVİR

Madde – 19                            : CMK Uygulama Merkezi tarafından, görev alan tüm avukatlara açık belli aralıklarla düzenlenecek genel toplantılar yapılarak çalışmalar tartışmaya açılır.

         CMK Uygulamasında görev alan tüm avukatlar, her yıl Ocak ayında, takip ettikleri dosyalara ilişkin rapor hazırlayarak CMK Uygulama Merkezine verirler.

         CMK Uygulama Merkezi tarafından, toplantılara katılmayan ve rapor vermeyen avukatların müdafi sicilinden geçici ya da sürekli olarak silinmesine karar verilebilir

MÜŞTEREK HÜKÜMLER

Madde – 20                : CMK Uygulamasında görev alan avukatlar aşağıda yazılı bulunan hususlara önemle dikkat etmek zorundadırlar
a) Hangi aşamada olursa olsun, Baro tarafından görevlendirilen avukat, müdafisi olduğu şahısla bir ön görüşme yapmak. Tutuklu ise ceza evinde görüşmek zorundadır.
b) Uygulamada görev alan avukat, savunmasını üstlendiği her sanık için ayrı bir dosya tutmak ve tüm belgeleri saklamak zorundadır.
c) Avukat, işlemini takip ettiği zanlının CMK Ücretini ödeyebilmek durumunda olup olmadığını ücret talep formuna yazmak zorundadır.
d) Avukat, üstlendiği işi, Avukatlık Kanunu ve Meslek Kuralları çerçevesinde, sonuna kadar (Yargıtay aşaması dâhil ) yürütmekle yükümlüdür.

YAPTIRIM

Madde – 21                : CMK Uygulamasında görev alan avukat,
a) Üstlendiği işi Avukatlık Yasası, Meslek kuralları ve Yönetmelik hükümleri uyarınca gereği gibi yerine getirmediğinde, Uygulama Merkezi tarafından alınacak kararla iki kez yazılı ihtar ile uyarılacak, buna rağmen aynı davranışı sürdürürse üçüncü bir ihtara gerek kalmaksızın sürekli olarak müdafi sicilinden çıkarılır.
b) Hazırlık soruşturmasında ve son soruşturmada gereken yasal işlemleri yapmayan veya ihmal eden müdafi hakkında Avukatlık Kanunu ve TBB Meslek Kuralları gereğince işlem yapılır.
c) Yönetmeliğin 11. maddesinde yer alan görev esaslarına a ve b bendine aykırı hareket eden müdafi, CMUK Uygulama Kurulu tarafından iki kez yazılı şekilde uyarılır, buna rağmen aynı davranışı sürdürürse üçüncü bir uyarıya gerek kalmaksızın sürekli olarak müdafi sicilinden çıkarılır.

UYGULAMA VE YÜRÜRLÜK
Madde – 22                : Bu yönetmelik Trabzon Barosu Genel Kurulunun 15.03.2003 tarihli toplantısında kabul edilmiş ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Madde – 23                : Bu yönetmelik hükümleri Trabzon Barosu Başkanlığı’nca uygulanır ve yürütülür.

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Haziran 2024><<
Haziran 2024
 PSÇPCCP
22272829303112
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930
271234567

23.06.2024
AV. DUYGU KELEŞ AYDIN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.