STAJ İÇ YÖNETMELİĞİ
Tarih: 13.12.2022| Okunma Sayısı: 1548

TRABZON BAROSU STAJ EĞİTİM MERKEZI İÇ YÖNETMELİĞİ

AMAÇ VE KAPSAM


Madde 1: 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile T.B.B. Staj Yönetmeliğinden kaynaklanan görevlerin bilimsel ilkelere uygun ve sürekli biçimde yerine getirebilmesi amacıyla TRABZON BAROSU STAJ EĞİTİM MERKEZİ kurulmuştur.

STAJ

Madde 2 : Avukatlık stajı, Avukatlık Kanunu ve T.B.B. Staj Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak başvuruda bulunan ve stajyer listesine kaydı kesinleşen adayın kayıt tarihi itibariyle başlar.
Stajyer Avukat, mahkemelerde ve Adalet daireleri ile Avukat yanında ki staj süresince Avukatlık Kanunu ve T.B.B. Staj Yönetmeliği ile bu iç yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır.

Madde 3: Stajyerler:


a) 16 ve 17. maddede belirtilen derslere katılımın dışında Baro Staj Kurulunca veya Baro tarafından düzenlenecek mesleki seminer, panel ve konferansların organizasyonunda görev almak ve tüm faaliyetlere,
b) Baro Yönetim Kurulu, Çalışma Komisyonları ya da Eğitim Kurulu tarafından yapılacak araştırma, anket vs. çalışmalarına,
c) Adli Müzaheret Bürosu ve Yönetim Kurulunca görevlendirildiğinde Baronun diğer Komisyon çalışmalarına,
katılmakla yükümlüdürler.

STAJ KURULU

Madde 4: Staj Kurulu, Baro Yönetim Kurulunun görevlendireceği bir üyesi ile Yönetim Kurulu dışından seçeceği, Avukatlık Kanununun 14 ve 90. maddelerinde yer alan engellerden herhangi biri ile engeli olmayan beş Avukattan oluşur. Staj Kurulu üyelerinden Baro yönetim kurulu üyesinin görev süresi iki, yönetim kurulu dışından seçilen üyelerin görev süresi ise üç yıldır.
Staj kurulu; Staj Eğitim Merkezinin çalışmalarından Baro Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Madde 5 : Staj Kurulunun görevleri;

a) Çalışma takvimini ve çalışma programını düzenlemek, uygulamasını denetlemek,
b) Stajyer Avukatların yönetmeliğin amaç maddesinde belirlenen eğitim programına, meslek kurallarına uygun staj yapıp yapmadığını denetlemek,
c) Merkezin amacına uygun çalışmasını sağlamak üzere her türlü etkinliği gerçekleştirmek, yazılı, görsel araçlarla bilgi ve kaynak biriktirmek, yayın yapmak,
d) Avukatlık stajının daha nitelikli ve verimli geçmesi için bir avukatın yanında bulundurabileceği stajyer sayısını kısıtlamak dahil gerekli her türlü önlemi almak,
e) Stajyer için bir dosya açmak,staj listesine yazılma aşamasına kadar sunulan ve oluşturulan belgeler ile staj eğitimi aşamasında stajyerin devam ve eğitimine yönelik her türlü bilgi ve belgeyi bu dosyada saklamak ve staj eğitiminin tamamlanması ile birlikte hazırlanacak rapor ile birlikte Baro Yönetim Kuruluna sunmak,
f) Staj kredisinden yararlanmak üzere başvuran ve yararlanan stajyerlerin durumunu TBB Staj Kredi Yönetmeliği çerçevesinde incelemek, kredinin kesilmesini gerektiren nedenler varsa Yönetim kuruluna bildirmek,
g) Altı ayda bir Merkez'e ilişkin faaliyet raporu düzenleyerek Yönetim Kuruluna sunmak,
h) Stajyerlerin talep ve yakınmalarını değerlendirerek çözüm üretmek,
ı) Staj Bitim Belgesi ya da stajın uzatılması konularında Yönetim Kuruluna rapor sunmak, bilgi vermek.
i) Merkezin yıllık bütçesini hazırlamak, Yönetim Kuruluna sunmak,
j) Eğitimi yapılacak hukuk dallarını, öğretim görevlilerini belirlemek, atamak, görevden almak,

Madde 6: Staj Kurulu, çalışma dönemi başında üyeleri arasından bir Başkan, bir başkan vekili ve bir yazman seçer, görev dağılımı yapar.
Kurul olağan olarak ayda iki kez, gerektiğinde olağanüstü toplanır. Toplantı gün ve saati kurul
yazmanı tarafından üyelere duyurulur.
Toplantı yeter sayısı üye sayısının yarıdan bir fazlasıdır.
Kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.
Toplantı başkanı oyunu en son kullanır ve oyların eşitliği halinde konu yeniden görüşülüp yeniden oya sunulur. Yine eşitlik varsa başkanın oyu iki oy sayılır.
Toplantıda alınan kararlar yazman tarafından karar defterine yazılır ve toplantıya katılan tüm üyeler tarafından imzalanır. Aykırı oy kullanan üyeler istedikleri taktirde aykırılık kaydını kararın sonuna yazdırabilirler.

Madde 7: Kurul üyeleri toplantılara katılmak ve kurulca verilecek görevleri yapmak zorundadır. Kurul üyelerinin kabul edilebilir bir özre dayanmaksızın bir eğitim yılı içerisinde ardı ardına olması koşulu aranmaksızın dört kez kurul toplantılarına katılmaması halinde üyeliğinin sona erdirilmesi için kurulca Yönetim Kuruluna talepte bulunulur.

EĞİTİM KURULU:

Madde 8: Kurul, Staj Kurulu tarafından bir çalışma dönemi için görevlendirilen öğretim görevlileri, staj Kurulu ile bir stajyer temsilcisinden oluşur.

Madde 9: Eğitim programlarının hazırlanması ve etkin bir eğitim verilmesi için Staj Kuruluna öneriler hazırlar.
Eğitim Kurulu üyesi, görevlendirildiği bölümün eğitim programına titizlikle uyar ve geçerli bir özrü nedeniyle görevlendirildiği gün ve saatte eğitim veremeyeceğini en az bir iş günü önce Staj Kuruluna bildirir.
Eğitim veren Kurul üyesi, eğitimle ilgili yazılı metin ve kaynak ile diğer belge ve bilgileri stajyerlere dağıtılmasını temin etmek amacıyla eğitim tarihinden en az bir hafta önce Staj Kuruluna tevdi eder.

Madde 10: Eğitim Kurulu, Staj Kurulunun talebi ile toplanır. Eğitim Kurulu üyeleri ayrıca gerek duyduğunda toplantı yapılması talebini kurul sekreterliğine bildirir. Talebi inceleyen Staj Kurulu Eğitim Kurulunu toplantıya çağırabilir.

Madde 11: Eğitim Kurullarında görev yapacak stajyer temsilcisi, her eğitim döneminden önce, Staj Kurulunca belirlenecek bir toplantıda stajyerler tarafından bir asıl ve iki yedek olmak üzere seçilir. Görev staj bitim belgesinin alınması ile sona erer. Stajyer temsilciliğinin görevinin eğitim dönemi içinde sona ermesi halinde dönem sonuna kadar yedek temsilci görev alır.

Madde 12: Kurulda görev alan stajyer temsilcileri, kurulun tüm toplantılarına katılmak, stajyerler arasındaki ilişki ve dayanışmayı sağlamak, Staj Eğitim Merkezinin ve Baronun etkinliklerine katılmak ve diğer stajyerlerin katılımını sağlamak, stajyerlerin sorunları ile ilgili çözüm önerilerini yürütme kuruluna iletmekle görevlidir.

STAJ EĞİTİM ESASLARI VE ŞEKLİ

Madde 13: Staj eğitiminin amacı stajyerin özgür, bağımsız, meslek ilkelerine bağlı, uygulamada karşılaştığı sorunları hukuk devleti ilkelerine ve hukukun üstünlüğü kurallarına uygun olarak çözümleyebilecek, adil ve etkin bir yargılamaya ulaşmak amacıyla yargının kurucu bir öğesi olarak görev yapan avukatlar yetiştirmek için staj eğitim çalışmaları yapmaktır.

Madde 14: T.B.B. Staj Yönetmeliğinin 23. ve bu iç yönetmeliğin 16 ve 17. maddelerinde belirtilen dallarda verilecek eğitimin uygulamaya yönelik olmasına, stajyerlerin dava dosyası hazırlama ve duruşmalarda dikkat edilmesi gereken konuların işlenmesine özen gösterilir.

Madde 15: Eğitim dönemi her yıl 1 Kasım günü başlar ve 31 Haziran günü sona erer.
Staj Kurulu gereksinme ve olanaklara göre eğitim yılını dönemlere ayırabilir.
Eğitim döneminin başlangıç, sona eriş ve ara tatil süreleri Staj Kurulu tarafından belirlenir.

Madde 16: Her aday, staj süresi içinde staj dönemi öncesi duyurulan sayıda zorunlu ve seçimlik ders almak zorundadır. Staj eğitimi Avukatlık Kanununda belirtilen haller dışında kesintisiz yapılır. Staj dönemi içinde bir başka Barodan nakil yolu ile Trabzon Barosuna kaydolunan stajyerlere uygulanacak kurallar Staj Kurulunca belirlenir. Nakil olduğu Baroda katıldığı Staj Eğitim programı dikkate alınarak alması gereken zorunlu dersler belirlenir.

Madde 17: Bir eğitim döneminde verilen eğitimin 120 saatine katılım zorunludur.
Avukatlık Hukuku, meslek ilke ve kuralları ilgili ders programına katılım zorunlu olup bir eğitim döneminde en az 60 saattir.
Aşağıda belirtilen diğer katılımı zorunlu derslerin programı staj dönemi başlamadan önce Staj Kurulu tarafından tespit edilerek stajyerlere duyurulur.
Medeni Hukuk
Borçlar Hukuku
Ticaret Hukuku
Ceza Hukuku
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İdare Hukuku
Hukuk Muhakemeleri Usulü
Ceza Muhakemeleri Usulü
İcra İflas Hukuku

Madde 18: Staj Kurulu 16. maddede belirtilen bölümlerin dışında seçimlik dersleri de eğitime dahil eder.
Staj Kurulu, Eğitim Dönemi başında seçimlik derslerden en az alınması gereken ders ve saati staj dönemi başlamadan ilan eder. Stajyerler bildirilen en az sayıda seçimlik derse katılmak zorundadır. Staj Kurulu, gerek gördüğünde Avukatlık hukuku ve Meslek Kuralları ile ilgili dersler dışında staj eğitim programına dahil dersleri çıkarabileceği gibi yeni bölümleri programa dahil edebilir.

Madde 19: Her stajyer, seçeceği bölümle ilgili öğretim görevlisi veya danışmanın gözetiminde bir tez hazırlayarak staj bitiminden bir ay önce Staj Kuruluna tevdi edecektir. Her staj dönemi sonunda Staj ve Eğitim Kurullarınca Baro Dergisinde basılmaya değer görülen tezler yayınlanma önerisiyle Baro Yönetim Kuruluna tevdi edilir.

Madde 20: Staj Kurulu, Yönetmelikte belirlenen yükümlülüklerini başarı ile yerine getiren adaya bir katılım belgesi verir. Bu belge Baro Yönetim Kurulunca verilecek Staj Bitim Belgesine dayanak oluşturur. Baro Yönetim Kurulu stajyerin staj katılım belgesini almadan Staj Bitim belgesi vermemeğe özen gösterir.

Madde 21: Trabzon Barosu levhasına kayıtlı Avukatlar diledikleri takdirde Staj Eğitim Programına katılabilirler.

STAJIN SONA ERMESİ

Madde 22: Baro Yönetim Kuruluna, altı aylık adliye stajı ile avukat nezdindeki ikinci altı aylık stajını başarı ile tamamlamış ve staj eğitimine katılım belgesi almaya hak kazanmış stajyerler için staj bitim belgesi verilmesi Staj Kurulu tarafından önerilir.

Madde 23: Staj Kurulu, gerek Adliye ve gerekse yanında staj yaptığı Avukat tarafından verilen raporlarında ve gerekse staj katılım belgesinde yetersiz veya devamsız olduğu belirtilen stajyerin staj süresinin en çok altı aya kadar uzatılma önerisini Baro Yönetim Kuruluna iletir.

 

BAŞKA BARO STAJYERLERİNİN KATILIMI

Madde 24 : Stajını başka baroya kayıtlı olarak yapan ancak Baromuzun staj eğitim programına katılmak isteyen stajyerler stajı düzenleyen genel hükümlerin uygun olmasının yanı sıra Barosunca yazı ile bildirilmek şartı ile staj eğitimine katılabilirler.
Bu şekilde katılan stajyerlere de eğitime ilişkin aynı kurallar uygulanır. Staj eğitimine katılma belgesinin bir örneği Barosuna gönderilir.

Madde 25 : Bu iç yönetmelik hükümlerinin yürütülmesinden Trabzon Barosu Yönetim Kurulu görevli ve sorumludur.

İş bu yönetmelik Trabzon Barosunun 15/03/2003 tarihli Olağanüstü Genel Kurulunda kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Haziran 2024><<
Haziran 2024
 PSÇPCCP
22272829303112
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930
271234567

23.06.2024
AV. DUYGU KELEŞ AYDIN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.